Vörösmarty Iskoláért
Alapítvány

3530 Miskolc, Mádai u. 2.

Magyar Külkereskedelmi
Bank Rt.

10300002-25509898-00003285

Alapítványi adószám:
1840 1396-1-05


Vörösmarty Híradó
A képre kattintva többet megtudhat iskolánk névadójának életéről.

Címünk:
3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2.
(a címre kattintva Google-térképen is megtekinthető)
OM azonosítónk: 201516
E-mail:
info kukac vorosmartykatolikus.hu
titkarsag kukac vorosmartykatolikus.hu
Telefon/fax:
(46) 506 518
(30) 613 72 17
Gazdaságvezető:
(46) 504 881
Óvoda:
(46) 322 928

Ebéd lemondása:
(30) 613 72 05


Csengetési rend
Alsó tagozat

1. óra: 800- 845
2. óra: 900- 945
3. óra: 955- 1040
Udvari szünet
4. óra: 1100- 1145
5. óra: 1155- 1240
6. óra: 1250- 1335
Iskolaotthonos osztályokban:
7. óra: 1335- 1420
8-9. óra: 1430- 1555

Házirend


AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

HÁZIREND


amely a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű jogszabályi előírások alapján
Az intézmény azonosítása


Az intézmény neve:

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Típusa: 8 évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény

és óvoda

Címe: 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

Telefon: 46/506-519

E-mail: info@vorosmartykatolikus.hu

OM azonosító: 201516

Fenntartója és felügyeleti szerve:

Főegyházmegyei Hatóság

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
A házirend hatályba lépése: 2012. szeptember 1.


Az intézmény általános jellemzői


1. A házirend célja, tartalma, jogi alapja, hatálya


1.1 Célja


A házirendbe foglalt előírásokkal biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi, életének megszervezését. Házirendünk célja, hogy a szeretet szellemében segítse az iskolai közösség munkáját, megfelelő keretet biztosítson a keresztény személyiség kiformálódásához. Ennek megfelelő köszönésünk: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”, amelyre a válasz: „Mindörökké, Ámen.”


1.2 Tartalma


A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának rendjét, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.


  1. Jogi alapja


 • Codex Iuris Canonici

 • 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról, mely az 1995.évi CXXI. törvénnyel, 1996.évi LXII törvénnyel, és az 1999.évi LXVII. 2003. évi LXI. törvénnyel módosított.

 • 11/1994. (VI.hó 08) MKM rendelet melyet a 8/2000 (V.hó 24) OM rendelet módosított

 • A gyermekek jogairól szóló egyezmény. A Magyar Köztársaság 1991.évi LXIV. törvénnyel hirdette ki Magyarországon

 • Családjogi törvény

 • A gyerekek védelméről szóló törvény


1.4 Hatálya


 • Területi hatálya


Az iskola neve: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Címe: 3530 Miskolc, Mádai Lajos út 2.

Típusa: 8 évfolyammal működő általános iskola

Fenntartója: Főegyházmegyei Hatóság 3300 Eger, Széchenyi u. 1.


A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda területi hatálya az iskolai élet, az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig, beleértve az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is, valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre (templomi rendezvények, osztálykirándulás, erdei iskola, színház- és mozilátogatás, sportversenyek, rendezvények stb.) terjed ki.


 • Személyi hatálya


A házirend betartása az intézmény valamennyi vele jogviszonyban álló tanulójára, az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, valamint a szülőkre, mint a tanulók törvényes képviselőire nézve kötelező érvényű, valamint azokra, akik az intézmény területén bármilyen okból tartózkodnak.

A házirend betartása az érintettek számára kötelező, megsértése fegyelmi vétség, ami fegyelmi eljárást von maga után.


 • Az időbeni hatálya


A házirend kihirdetésének napjától visszavonásig érvényes.1.5 A házirend elfogadásának szabályai


 • A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor, módosításakor az iskolai Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.

 • A Házirend módosítását kezdeményezheti az iskolai Diákönkormányzat, vagy a Szülők Közösségének választmányi testülete, a nevelőtestület és az iskola igazgatója.

 • Minden tanév első napján a tanulók tájékoztatást kapnak a Házirendről, amely helyet kap az aulában, valamint bárki hozzáférhet az iskola könyvtárában és az iskolatitkárnál, az osztályfőnököknél és az iskola vezetőinél. Az iskolába való beiratkozás alkalmával az első szülői értekezleten a szülők aláírásukkal nyilatkoznak arról, hogy a Házirend előírásait megismerték, tudomásul vették. A tanulók az osztályfőnöki óra keretében ismerkednek meg a házirenddel.II. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok


1. A Házirendhez kapcsolódó dokumentumok


A közoktatási törvény és végrehajtási rendelet, az iskola pedagógiai programja, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza a tanulók egyéni és kollektív jogait. Ezek a dokumentumok megtekinthetők az iskolatitkárnál és az iskola könyvtárában. Az iskolai felvételnél túljelentkezés esetén előnyt jelent a keresztelés megléte, annak keresztlevéllel történő igazolása vagy ennek hiányában a szülő keresztelésre vonatkozó együttműködő hozzáállása.


2. A tanulók közösségei


Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfőnök áll.

A tanulók nagyobb csoportja alatt bármely tanítási órán (csoportbontás esetén is) együtt lévő gyermekek, tanulók közösségét értjük.
3. A tanulók legfontosabb egyéni jogai


3.1 Tájékozódási jog


 • az iskola pedagógiai programjának egészére

 • tanulmányi előmeneteledre

 • érdemjegyeidnek naprakész ismeretére

 • az írásbeli munkáid eredményeinek két héten belüli megismerésére3.2 Részvételi jog


 • az iskolai tanulóközösségekben

 • az iskola által szervezett kötelező és választható foglalkozásokon

 • a tanórán kívüli, iskolai vagy más iskola által szervezett foglalkozásokon

 • versenyeken, iskolánk képviselőjeként

 • egyházi rendezvényeken


3.3 Véleményező és javaslattételi jog


 • A tanulókat érintő összes kérdésben szabad véleménynyilvánítási jogoddal az emberi méltóság tiszteletben tartásával élhetsz.

 • Bármely tanulót érintő kérdést, véleményt, javaslatot szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőtök útján közölhetitek az iskola igazgatóságával, nevelőivel. Erre 30 napon belül érdemi választ kell hogy kapjatok.

 • Havonta az osztályfőnöki órán a magatartás és szorgalom jegyének kialakítására javaslatot tehetsz.

 • Minden tanuló részt vehet osztálya programjának tervezésében, végrehajtásában.


3.4 Választójog


 • Választó és választható vagy minden tanulói tisztségre (ha fegyelmi vétség miatt nem vonták meg ezt a jogot)


3.5 Kezdeményezési jog


 • A Diákönkormányzat és a Diákkörök létrehozására


3.6 Használati jog


 • Az iskola létesítményeire

 • Helyiségeire

 • Berendezéseire

 • Eszközeire

valamennyi felsoroltra, térítésmentesen és felnőtt felügyelet mellett.

A tanuló joga személyiségének felelős és szabad kibontakoztatása úgy, hogy


 • Az előírt tananyagot és az általános műveltség alapjait hatékony tanítással megkapja, teljes emberré formálása és hitbeli növekedése érdekében az iskola magas szintű szolgálatot végezzen.

 • Tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét az iskolában előítélet nélkül értékeljük.

 • Valamely különleges tehetségének kibontakoztatását az iskola támogassa.


A tanuló joga, hogy


 • Naponta csak 2 dolgozatot írjon, előzetes egyeztetés alapján.

Dolgozatnak minősül minden olyan számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógusok dolgozatírási szándékukat kötelesek egy héttel előre jelezni az osztálynak.

A heti egy órás tárgyak elsőbbséget élveznek a tervezés során.


A tanuló joga, hogy emberi személyiségében az iskola részéről semmilyen hátrányos szociális, faji, nemzetségi, vallási és nemi megkülönbözetés ne érje.

A tanulónak joga arra van, hogy iskolánk oktatási-nevelési folyamatában a hitben való növekedést elősegítő hitismeretekhez jusson és a keresztény élethez tartozó vallásos gyakorlatokat elsajátítsa.3.7 Iskolai diákönkormányzat:


 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

 • Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

 • Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

 • Az iskolai élet eseményeiről iskolagyűlés keretében a DÖK vezetők havonta beszámolhatnak a tanulóifjúság előtt.3.8 A diákönkormányzatot megillető jogok:


 • Döntési jog; képviseleti jog, használati jog, javaslattételi jog, véleményezési jog, egyetértési jog, jogorvoslati jog.

 • A Diákönkormányzat véleményezési joga szempontjából az iskola tanulólétszámának 20 %-át meghaladó közösség minősül nagyobb közösségnek.

 • A tanulók közösségeinek joguk van az iskola életet érintő bármilyen kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti az iskola igazgatója a szaktanárok, tanítók, gazdasági dolgozók, a diákönkormányzat, a tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező köteles egyeztetni az iskola igazgatójával.

 • Az iskolában tanuló közösségnek számít: iskolai közösség, diáktanács, osztályközösség, napközis csoport, egyéb tanulói közösség, pl: diákkörök.

 • Egy tanítás nélküli munkanap programjára javaslatot tehetsz a diákönkormányzaton keresztül. (DÖK nap)

 • Tanuló kizárása a DÖK rendezvényeiről.3.9 Az iskola működésével kapcsolatos jogok


 • A Pedagógiai programról és a helyi tantervről tájékoztatást az iskola igazgatójától és a helyettesektől fogadóóráikon kaphattok ti és szüleitek.


 • Választhatsz (szülői segítséggel) a választható tantárgyak, foglalkozások közül.


 • Nevelőidtől segítséget kérhetsz a tananyag megértéséhez, tájékozódhatsz érdemjegyeidről. Személyes problémáid megoldásához is kérd tanácsukat, segítségüket.


 • Képességeidnek, érdeklődésednek megfelelő nevelésben és oktatásban részesülhetsz. Részt vehetsz választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, énekkaron, sportköri tevékenységben, korrepetálásokon, versenyeken.


 • Élhetsz mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek segítségével széleskörű művelődésre tehetsz szert, iskolánk lehetőségei mellett.


 • Szaktanárod segítésével részt vehetsz az iskolán belüli és iskolán kívüli versenyeken, pályázatokon. Jogod van élvezni a kiváló tanulmányi, kulturális és sportmunka jutalmát.


 • Igényelheted a napközis ellátást, iskolaotthont, tanulószobát, klubszobát és ebédet.


 • Időben értesülhetsz tanulmányaid folytatásához szükséges információkról.


 • Javaslatot tehetsz a diákönkormányzat működéséhez, programjaihoz jutalmazáshoz, büntetéshez!3.10 A szociális támogatásra való jog:


3.10.1. A család anyagi helyzetétől függő támogatások kérelmezésének rendjei


A tanuló részére biztosítható szociális támogatások odaítéléséről a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök, a nevelőtestület véleményének kikérését követően az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének címzett írásos kérelem alapján az igazgató dönt.

A hatályos jogszabályok alapján térítési díjkedvezményre jogosult tanulók gondviselőjének büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozni kell a jogosultságról. A térítési díjkedvezményt ez esetben lehet igénybe venni.


A kedvezményre nem jogosult tanulók szülei az étkezési térítési díj mérséklését vagy elengedését az igazgatónál írásban kérvényezhetik. A térítési díj mérséklésére igazgatói határozat alapján kerül sor.


3.10.2. Kedvezményes vagy ingyenes tankönyv (tanszer) ellátás kérelmezésének formája és rendje, szabályai


 • Minden tanévben november 15-ig felmérjük a jogosultságot. A megváltozott családi körülményeket 15 napon belül jelenteni kell. A jogosultságot a tankönyvek átvételekor kell igazolni.

 • A szülők minden év február 15-ig nyilatkoznak arról, hogy új vagy tartós tankönyvet igényelnek gyermekeik számára.

 • A szülők tájékoztatást kapnak július 31-ig a tankönyvtámogatás módjáról, a pénzbeli támogatásról, a tankönyvek értékesítésének helyéről, idejéről.

 • Az ingyenes tankönyveket minden, a tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvre kiterjesztjük.

 • A többször használható tankönyveket könyvtári pecséttel és sorszámmal ellátjuk, állományba vesszük.

 • Tanév elején az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók ezeket a tankönyveket egy évre kikölcsönzik, és tanév végén a könyvtárnak visszaszolgáltatják. Megrongált vagy elveszett tankönyvért kártérítési felelősséggel tartoznak. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

 • A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt a 23/2004.(VIII.27.)OM rendelet 5. számú melléklete szerinti „IGÉNYLŐLAP tanulói tankönyvtámogatáshoz” című nyomtatvány értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról az iskola az igény bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal korábban, írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

 • A tanuló az igénylőlapot az iskolában kapja meg, leadási határidő minden év november 15. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylapot leadni. Ha az igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

 • A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Kivételt képez ez alól, ha a jogosultsági feltétel csak később valósul meg (pl. gyermekszületés).

 • Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

 • Ellenőrzés során az iskola, az iskola fenntartója vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.3.10.3. A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, diákétkeztetés (menza) igénybevételének rendje, elbírálásának elvei


 • A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobába való felvétel. Felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülője munkába jár. Ugyancsak felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt a tanulót, akinek a szülője beteg, vagy hat éven aluli gyermek, illetve beteg hozzátartozó ellátásáról gondoskodik.

 • Az iskola arra törekszik, hogy minden szülő kérésének eleget tegyen, s a napközibe minden tanulót felvegyen, de a felügyeletre nem szoruló tanuló napközibe történő felvételére a szülő kérelme alapján a lehetőségek függvényében kerülhet sor.

 • A következő tanévben a napközi otthonba történő felvételt a szülő a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetve tanév közben igényelje.

 • Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik.

 • A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják.

 • Az esetleges elutasításról szeptember 1-jéig az igazgató írásban értesíti a szülőt. A szülő az elutasító döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az igazgatóhoz kell benyújtani.

 • A napközis, tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelem elbírálása a következő elvek szerint történik: a felvételnél előnyt élveznek a HHH és a HH tanulók. Lehetőség szerint minden tanuló felvételt nyer.

 • A diákétkeztetést a tárgyhó első napján lehet igényelni, a havi étkezési díj befizetése az adott hónap közepén külön közzétett időpontban történi. Ha a tárgyhóban nem igénylik az étkezést, azt a tárgyhót megelőző hónapban jelezni kell a titkárságon.
III. A tanulói kötelességeinek s azok betartatásának szabályai, különös tekintettel a jobbító szándékú szankcionálásra


Iskolánk katolikus egyházi intézmény. Hivatását, céljait csak akkor töltheti be, ha külső és belső rendjében, megnyilatkozásaiban a Szentírás tanításának és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. Iskolánk minden tagjának – diákjának, tanárának és más dolgozójának – komoly felelőssége, hogy magatartásával és cselekedeteivel példát mutasson a környező társadalom számára. Az alábbi szabályok megtartásának kötelezettsége nemcsak az iskolában érvényes, hanem időben és térben azon kívül is.


1. A tanulók kötelességei


 1. Általános szabályok


 1. A tanulónak tiszteletben kell tartania - megfelelő magatartással, viselkedéssel ezt tanúsítania is kell - a) az Egyházak, b) magyar hazánk, c) iskolánk-óvodánk szabályait, hagyományait, ünnepeit, egyéb történéseit.

 2. Illő viselkedéssel részt vesz az iskola és az iskola által megkívánt egyházi esemény szertartásain, miséin.

 3. Tisztelettel, udvariasan beszél szüleivel-szüleiről, nevelőivel-nevelőiről, az iskola dolgozóival-dolgozóiról, iskolatársaival-iskolatársairól.

 4. Beszédével, viselkedésével iskolában és azon kívül is (beleértve az internetes világot: Facebook, stb.) méltó módon képviseli iskolánkat.

 5. A tanulónak vigyáznia kell környezetének tisztaságára: nem firkálja, rongálja az intézmény különböző felületeit. A szemetet megfelelő helyre, szemetesbe dobja. Pedagógus vagy dolgozó kérésére a szemetet felveszi és a szemetesbe dobja.

 6. Az iskola technikai berendezéseit, egyéb szemléltető eszközeit csak tanári kérésre kezeli, használja.

 7. Akaratlan-gondatlan károkozás esetén, a figyelmeztetésen túl anyagi felelősséget visel.

 8. Tanítási órákon, ünnepélyeken nem fogyaszt rágógumit. Valamint rágógumit nem ragaszt iskolai-templomi bútorra, falra. Kidobására más elfogadható módot talál.

 9. A tájékoztató füzetet, ill. ellenőrző könyvet minden nap elhozza az iskolába.

 10. Felszereléseit az egyes tanítási órákra hiánytalanul elhozza. Amennyiben második alkalommal is hiányos a felszerelés figyelmeztetést kap.

 11. Nem megengedett mobiltelefont használni az iskola területén reggel 8.00 óra után és a tanuló utolsó tanítási órája előtt. (Amennyiben ezt nem tartod be nevelőid elveszik a telefonodat, amit a tanítási nap végén az igazgatói irodában kaphatsz vissza!)

 12. Tanítási órán szigorúan elvárt a tanítási órát nem zavaró magatartás, viselkedés. Engedély nélküli hely-elhagyás, közbekiabálás, apró tárgyakkal való dobálózás, nem engedélyezett evés-ivás, órai csendben nem megengedett beszélgetés figyelmeztetést von maga után.

 13. Iskolánkban nem megengedett a feltűnő-szélsőséges öltözködési stílus. Ugyanígy nem megengedett a testékszer, a körömfestés, a hajfestés, egyéb feltűnést keltő ékszerek viselése.

 14. Szigorúan tilos a trágár beszéd intézményünkben! (Megkülönböztetendő a trágárság a káromkodástól.)

 15. Iskolai-egyházi ünnepélyeken ünnepi ruha viselése kívánatos: lányoknál sötét legalább térdig érő szoknya, fehér galléros blúz és iskolánk nyakkendője, fiúknál sötét hosszú nadrág, fehér ing és iskolánk nyakkendője.

 16. Napraforgó, mogyoró kulturálatlan, szemetelő fogyasztása nem megengedett.

 17. Határozottan elvárt az udvari és épületbeli balesetveszélyes viselkedés elkerülése. Éppen ezért kerülendő a veszélyes rohangálás, csúszkálás, magas helyekről való veszélyes kihajolás és egyéb nevelő által annak ítélt magatartás. Az ebbéli viselkedés figyelmeztetést von maga után.

 18. Illetlen, gusztustalan ezért erősen kerülendő a bármely területen való köpködés.

 19. Iskolánkban az étkezésnek kultúrált módon kell történni. Evőeszközöket rendeltetésszerűen kell használni. Étkezésre várva tilos lökdösődni, hangoskodni. Szánkat, kezünket szalvétába töröljük.


B.) Súlyos szabályok


 1. A szándékos, nagyobb anyagi kárt okozó rongálás akár iskolán belül, akár iskolán kívül súlyos szabályszegésnek minősül. Iskolai Fegyelmi Bizottság elé kerülést eredményez valamint kártérítési felelősség viselését.

 2. A dohányzás, dohányzási kísérlet iskolán belül vagy kívül erősen kerülendő.

 3. Alkohollal, droggal való kapcsolatba kerülés iskolán belül vagy kívül erősen kerülendő.

 4. Trágár, obszcén stílusú képek, hanganyagok telefonon, egyéb technikai eszközökön való tárolása, azok nézegetése erősen kerülendő, mutogatása súlyos szabályszegésnek minősül.

 5. Tájékoztató füzet, ellenőrző könyv szándékos megrongálása, hamisítása erősen kerülendő.

 6. Tiltott önkényuralmi jelképek birtoklása, viselése - mint Magyarország egész területén - kerülendő.

 7. Felnőttekkel, nevelőkkel, dolgozókkal való különösen tiszteletlen beszédmód, netalántán fizikai sértés erősen kerülendő. A legszigorúbb eljárást vonja maga után.

 8. Káromkodás (Isten, szentek, az Egyház nevének trágár szövegkörnyezetben való emlegetése) tilos. A legszigorúbb eljárást vonja maga után.

 9. Az iskola területét tanítási időben engedély nélkül elhagyni tilos!

 10. Iskolatárs fizikai bántalmazása, netalántán folyamatos lelki bántalmazása szigorúan tilos. Különösen súlyosbítja a szabályszegést, ha csoportosan követik el. A legszigorúbb büntetés várható ebben az esetben.

 11. Mindenhol, de iskolánkban különösen szigorúan tilos lopni. A legsúlyosabb eljárást vonja maga után.

 12. Valamint minden, a Magyarország területén érvényben lévő törvény megsértése szigorú eljárást von maga után.A szabályok megsértését a fenti pontok valamelyikének a megsértése, ill. a nevelő által annak megítélt kihágásnak az elkövetése jelenti, amelyek általános vagy súlyos mivoltukból fakadóan az alábbi következményeket vonják maguk után.


2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések:


A.) Általános szabály megszegése esetén:


 1. Általános szabály megszegése esetén szóbeli figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, aminek az időpont megjelölésével, a szabályszegés megnevezésével, a tanuló nevének, osztályának írásos rögzítésével (annak ellenére, hogy ez a szóbeli figyelmeztetésnek első látásra ellentmond)azonnali nyoma kel, hogy legyen. A tanulóban a figyelmeztetést kiadó pedagógusnak helyben, vagy rövid időn belül tudatosítania kell, hogy szóbeli figyelmeztetésben részesült. Tanítási nap végén a kiosztott szóbeli figyelmeztetések az illetékes osztályfőnökkel közlendők, aki tudomásul veszi, s a meghatározott módon eljár.

 2. Az osztályfőnök a tanulót jószándékúan figyelmeztetheti, ha már szóbeli figyelmeztetései megszaporodtak, s küszöbön áll a „Fegyelmi Bizottság”szint.

 3. Négy szóbeli figyelmeztetés után az Iskolai Fegyelmi Bizottság, amely áll az Iskolavezetés egy tagjából (igazgató vagy valamelyik helyettes), osztályfőnökből, figyelmeztetéseket adó szaktanárokból valamint a Diákönkormányzat diák elnökéből ún. elsőkörös fegyelmi megbeszélést folytat az illető tanulóval, amelyről jegyzőkönyv készül. Ennek a megbeszélésnek eredményéről a szülő levélben (vagy más hatékony módon) figyelemfelhívó tájékoztatást kap.

 4. Az Iskolai Fegyelmi Bizottság felállításáért, megszervezéséért az illetékes osztályfőnök felelős.

 5. Újabb négy Általános szabály megszegése esetén az illetékes szülő írásbeli meghívást kap az Iskolai Fegyelmi Bizottság ülésére (ezen az Iskolavezetés részéről már az igazgató vesz részt). A bizottság megtárgyalja a fegyelmi ügyet s a végén a bizottság javaslatára az igazgató indoklással dönt, hogy részesíti-e írásbeli igazgatói figyelmeztetésben a tanulót. Az írásbeli igazgatói figyelmeztetés után négy általános, vagy kettő súlyos szabály megszegése esetén a tanuló az Iskolai Fegyelmi Bizottság fenntartó részéről is jelen lévő ülésén fenntartói és igazgatói mérlegelés után eltanácsolásra, ill. lehetőség szerint elbocsátásra kerül.


B.) Súlyos szabály megszegése esetén:


 1. A súlyos szabályszegés nagyon súlyos esemény, s az intézmény legnagyobb fájdalmára szigorú elbírálást igényel.

 2. súlyos szabály megszegése esetén a szülő azonnal írásban (vagy más hatékony módon is) kiértesítésre kerül a szabályszegés tényéről, az Iskolai Fegyelmi Bizottság ülése időpontjának, helyszínének pontos megjelölésével, az arra való meghívással.

 3. Az Iskolai Fegyelmi Bizottság tagjai első körben: szülő, igazgató, osztályfőnök, figyelmeztetést adó nevelő, valamint a Diákönkormányzat vezetője.

 4. Az Iskolai Fegyelmi Bizottság felállításáért, megszervezéséért az illetékes osztályfőnök felelős.

 5. A bizottsági ülés végén az intézmény igazgatója indoklással, intéssel írásbeli igazgatói figyelmeztetésben részesíti a tanulót. Második súlyos szabály megszegése esetén,( írásbeli igazgatói figyelmeztetés fokozata után)a szülőt kiértesítjük, a tanuló az Iskolai Fegyelmi Bizottság fenntartó részéről is jelen lévő ülésén fenntartói és igazgatói mérlegelés után eltanácsolásra, ill. lehetőség szerint elbocsátásra kerül.IV. Tanulói kötelességek

1. A tanulói kötelességek gyakorlásának helyi rendje


 • Hivatalos ügyeiket a kijelölt időpontban intézhetik.


 • Az első osztályos tanulók szülei - az iskolához szoktatás időszakában - tartózkodhatnak az iskola udvarán reggel, gyülekező idején.


 • A hátsó szárnyban szülők nem tartózkodhatnak, annak bejárata előtt kell hogy várják gyermeküket.


 • A tanítási órákra felkészülve, kész házi feladattal, hiánytalan felszereléssel jelenj meg az iskolában!


 • Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozd magaddal!


 • A tanítási órák után csak szervezett foglalkozás keretében, tanári felügyelettel tartózkodhatsz az iskola épületében és az iskola egész területén!


 • A tanév idejére választott kötelező tanórai foglalkozások szüleid írásbeli jóváhagyásával kötelezőek számodra a tanév végéig.


 • Az iskola képviseletét képességeidnek megfelelően, fegyelmezetten lásd el iskolán kívüli rendezvényeken, versenyeken stb.


 • Az iskolán kívül szervezett tevékenységeidet (pl.: egyesületi tagság) osztályfőnöködnek be kell jelentened.


 • Ha az iskola környékén (játszótereken, utcán stb.) bármilyen rendellenességet tapasztalsz, jelentsd tanítódnak, tanárodnak! Idegenekkel ne lépj kapcsolatba!2. A balesetvédelmi és tűzrendészeti előírások betartása


A balesetek megelőzése érdekében tartsd be az alábbi szabályokat!

 • Sorakozz fegyelmezetten!

 • Közlekedj jobbkéz-szabály szerint a lépcsőn!

 • Ne szaladgálj, ne csúszkálj a folyosón!

 • Sorakozz a tanterem előtt, ne hajolj a korláton kívül! Ne dobálj!

 • Ne hintázz a széken, mert balesetveszélyes!

 • A tanteremben lévő ablakokat csak tanár jelenlétében nyithatod ki. Tilos az ablakon bármit kidobni, kikiabálni.

 • Igyekezz körültekintő munkaszervezéssel, a védelmi előírások megtartásával a balesetet megelőzni!

 • Ha mégis előfordulna veled vagy tanulótársaddal, azonnal jelentsd a foglalkozást vezető nevelőnek vagy az osztályfőnöködnek!

 • Az iskola területére a gyerekeknek, tanulóknak tilos szúró, vágó és bármilyen egyéb sérülést okozó, vagy tűz gyújtására alkalmas eszközt behozni!

 • Ha tüzet vagy bármilyen rendellenességet észlelsz, azonnal jelentsd nevelődnek, vagy az iskola bármelyik felnőtt dolgozójának, és riaszd társaidat! A fali tűzoltó készülékhez nyúlnod szigorúan TILOS!

 • A tűz jelzésének módja szaggatott csengetés. A tantermekben kifüggesztett kivonulási - menekülési terv szerint rendezetten hagyd el az iskola épületét, felszerelés nélkül!

 • Bombariadó esetén az előzőekben rögzítettekhez hasonlóan járj el!


V. Az iskolai munkarend szabályai


1. Az iskola munkarendje

 • Reggel 630 órától 730 óráig szervezett ügyeletben vehetsz részt!


 • A tanítás előtti gyülekezés 745-ig az iskola udvarán, vagy az aulában az időjárásnak megfelelően történik.


 • A tanítás 800 órakor kezdődik.

 • Az iskolaotthonos osztályokban legkésőbb 1600 órakor fejeződik be. A fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások 1630-ig tartanak.

 • A napközi otthoni foglalkozás a tanítás befejezésétől legkésőbb 1700 óráig tart.

A felső tagozat számára szervezett délutáni foglalkozások legkésőbb 1900 órakor befejeződnek. Összefüggően legfeljebb 6 tanórát tartunk. Ezt követően ebédszünet után folytatódik a tanítás.


 • Tanítási idő alatt az iskolát csak osztályfőnököd vagy az iskolavezetés engedélyével hagyhatod el.


 • Az óraközi szünetek:

Uzsonnaszünet: az uzsonnát ebben a szünetben a tanteremben, (ahol második órád töltötted) a helyeden ülve, tanári felügyelettel fogyaszd el! Étkezés után mindenki tegyen rendet a helyén, a szemetet dobja a gyűjtőbe! Testnevelés óra után az ebédlőben lehet uzsonnázni.


Udvari szünet: Jó idő esetén az udvaron, rossz időben az aulában és a folyosókon

töltöd, betartva a balesetvédelmi előírásokat.


Rövid szünetek: Átvonulnak az osztályok a terem elé, ahol a következő órájuk lesz.

A tanterem előtt fegyelmezetten sorakoznak.


 • Csengetési rend:

Óra:

Be:

Jelző:

Ki:

Szünet:

1.

800

840

845

Tízórai

2.

900

940

945

 

3.

955

1035

1040

Udvari

4.

1100

1140

1145

5.

1155

1235

1240


6.

1250

1330

1335

Ebédszünet

7.

1400

1440

1445


 • Az ebédelős tanulók a számukra kijelölt időpontokban és helyen másokat nem zavarva kulturáltan ebédelnek meg. Súlyos rendbontás esetén az iskolai étkezés időlegesen felfüggeszthető. Az étkezés idejére táskádat és kabátodat az osztályod számára kijelölt szekrényben hagyd!


 • A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit kizárólag nevelő felügyeletével használhatják.


 • Betegség esetén az osztályfőnöködet 24 órán belül köteles vagy értesíteni, majd hiányzásodat egy héten belül igazolni. A tanév során 3 napot a szülő igazolhat, ennél hosszabb mulasztás esetén orvosi igazolás szükséges. Ez alól mentességet az iskola igazgatója adhat! A szervezett iskolai rendezvényekről való távolmaradást is a fentiek szerint kell igazolnod! A tanítási óráról történő késés három alkalom után igazolatlan órát jelent. A 10 óránál több igazolatlan mulasztást az osztályfőnök jelzi a város jegyzőjének. (felszólítás, feljelentés)


2. A tornaterem és testnevelési órák rendje


 • Az iskolai sportkör feladatait - megállapodás alapján - Vörösmarty DSE látja el. Az iskola diákjai a tanulói jogviszony kezdetétől automatikusan alanyi jogon tagjai a DSE-nek.


 • A tornaterem előtt csak becsengetés után sorakozhatsz, és tanári felügyelettel léphetsz be!


 • A tornaterem öltözőjében és mosdójában a felelősök minden óra után ellenőrzik az ablakot, a világítást, a csapokat és a tisztaságot!


 • A tornaszereket csak rendeltetésüknek megfelelően, a testnevelő tanár felügyelete mellett használhatod! A rend megtartása érdekében a már nem szükséges szereket a helyére kell tenni!


 • Ha rendellenességet észlelsz, jelentsd a testnevelő tanárnak!


 • Saját vagy tanulótársad legkisebb balesetét is azonnal jelentsd nevelődnek!


 • A testnevelés órák megkezdése után az öltözőket zárva tartjuk.


 • A testnevelés órákon kizárólag sportolásra alkalmas, az iskola által meghatározott színű - nem utcai - öltözékben vegyél részt. A felszerelés hiánya szaktanári figyelmeztetést von maga után!


 • A tornateremben csak szaktanári felügyelettel sportolhatsz!


 • A testnevelés óra és a sportfoglalkozások után a tornatermet zárva tartjuk.


 • Testnevelés órákon baleset megelőzési célokból ékszereket nem használhatsz!2.1. A testnevelés órák alóli felmentések rendje


 • Tartós felmentést szakorvosi vélemény alapján engedélyez az iskola igazgatója.


 • Alkalmi felmentést megfelelő indoklással orvosi igazolás, illetve írásbeli szülői kérelem alapján kaphatsz!


2.2 A napközi rendje


Ha napközis vagy a napközi otthon rendjét is meg kell ismerned, és a közösség érdekében be is kell tartanod !


 • A tanítási óra után jelentkezz a napközis nevelőnél!

 • Kabátot, váltócipőt a csoportnak kijelölt helyre kell tenned!

 • A tanulási időt, 1430-tól 1600-ig tart, nem lehet zavarni! Ez idő alatt fel kell készülnöd a másnapi órákra, el kell készítened a házi feladatot. Ha fegyelmezetlen vagy lemaradsz, és társaidat is akadályozod a tanulásban. Ezért szaktanári figyelmeztetés jár.

 • Sorozatos rendbontásért eltanácsolhatnak a napköziből és az intézményből.

 • Tanulási időről csak rendkívül indokolt esetben, szülői írásbeli kérésre engedhet el a nevelő.

Ha a tanulási idő előtt vagy közben távozol a napköziből, a felkészülésedért (hf. elkészítéséért) te és a szüleid tartoztok felelőséggel.

 • A tanuláshoz szükséges felszereléseken kívül csak a napközis nevelő által engedélyezett dolgokat hozhatod magaddal.

 • Játék közben is kultúráltan kell viselkedned, ügyelned kell a társaid testi épségére, és a környezeted tisztaságára.

 • A tisztségviselő tanulók munkáját engedelmességgel kell segítened! Az önként vállalt vagy a rád bízott munkát maradéktalanul el kell végezned!

 • Az iskola étkezési rendjéhez alkalmazkodnod kell!

 • Alsó tagozaton az ebédjeggyel étkezők is a napközis csoporttal ebédelhetnek.

 • Balesetveszélyes eszközök a napköziben és a tanulószobán sem lehetnek nálad.

 • A napköziből és a tanulószobáról sem távozhatsz el a nevelő tudta nélkül! (Még a közeli boltba sem!)

 • A foglalkozások a tanítás befejezésétől 1600-ig tartanak. Utána ügyeletet vehetsz igénybe.

 • A napközis és tanulószobai foglakozás befejezésekor rendet kell hagyni magad után!

 • Betegség esetén a szülő értesíti az élelmezési ügyintézőt, legkésőbb aznap reggel 800-ig, amikor gyermeke megkezdi a hiányzást, tudomásul véve, hogy csak két munkanappal később tudják az étkezők közül kihúzni.

 • A térítési díjat pontosan kiszámolva a megjelölt napon kell a borítékban elküldeni. Ezt követően csak személyesen lehet befizetni az élelmezési ügyintézőnél.

 • Rögzítjük a napközis, a tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel

 • iránti kérelmeket.3. A könyvtár rendje


 • Az iskola könyvtárát minden nap igénybe veheted, a nyitva tartás ideje alatt.


 • Használata ingyenes számodra, a tanév bármely szakaszában beiratkozhatsz.


 • Tartsd be a szolgáltatások igénybevételének feltételeit is. A kölcsönzött könyvekért anyagi felelősséggel tartozol.


 • Pedagógiai programunk, helyi tantervünk, szervezeti és működési szabályzatunk és házirendünk hozzáférhetők számodra és szüleid számára a könyvtárban.4. Egyéb foglalkozások


 • Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik


 • Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.


 • Szakkörök. A különféle szakkörök és az iskolában működő alapfokú művészeti oktatási intézmények működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az iskola igazgatójának megbízása alapján - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.


 • Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.


 • Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson kötelező.


 • Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.


 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.


 • Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat úgy felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok. Táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.


 • Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használhatják.


5. A tanulószoba rendje


Amennyiben tanulószobára jelentkeztél:

 • Be kell tartanod annak rendjét

 • A tanulószobai foglalkozáson, illetve a foglalkozást megelőző tanulószobai ügyeleten pontosan kell megjelenned

 • Tudnod kell, hogy az intézmény általános és fajsúlyos magatartási szabályai a tanulószobára is vonatkoznak.

 • A foglalkozásról csak rendkívül indokolt esetben, a szülő írásbeli kérésére, szakköri (vagy iskolán kívüli, írásban igazolt) elfoglaltság esetén engedhet el a nevelő.

 • Ha a tanulási idő előtt vagy közben távozol a tanulószobáról, másnapi felkészülésedért te és a szüleid vagytok felelősek.

 • Csak a tanuláskor szükséges és a nevelő által kért felszerelést hozd magaddal és használd!


A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400 és 1900 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.


A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.


A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.


A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.


6. A kijelölt felelősök feladatai:


  1. A hetesek vagy tantárgyi felelősök feladatai


 • Felügyel a házirend osztályteremben való betartására.


 • Becsengetés után sorakoztat, ügyel a rendre, első óra előtt ellenőrzi az ellenőrző könyveket, táblai eszközöket, a hiányzásokat jelenti a tanárnak.


 • Óra után letörli a táblát, ellenőrzi a padok tisztaságát.


 • Ha csengetés után 5 percig nem érkezik meg a tanár, értesíti az iskolavezetést.


 • Ügyel a terem tisztaságára, berendezéseire, utolsónak hagyja el a osztálytermet, a tanórát befejező nevelő előtt.


 • A terembe lépő felnőttet a nevelő „Osztály vigyázz!” vezényszavára felállással köszönti a tanulócsoport.6.2 Az ügyeletes feladatai


Az iskola belső rendjének, fegyelmének megszervezésében vesz részt. Az ügyeletesi megbízatás megtiszteltetés! A példamutató magatartás elősegíti, hogy az ügyeletesnek társai előtt tekintélye legyen. Az ügyeletes tanuló fél órával a tanítás megkezdése előtt jelentkezik az ügyeletes tanárnál.


A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.


Felelősök:

Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése majd kijelölése alapján - különféle felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszereléseinek, házi feladatainak ellenőrzését, az órához ill. tisztálkodáshoz szükséges eszközök biztosítását.
VI. A nevelőtestület és diákönkormányzat értékelési elvei:


1. Magatartás és szorgalom értékelése


2. A tanulók jutalmazása


Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten

 • kiemelkedően végzi

 • kitartó szorgalmat mutat

 • példamutató közösségi magatartást tanúsít

 • hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,

 • az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.


Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:

 • eredményes kulturális tevékenységet folytat

 • kimagasló sportteljesítményt ér el

 • a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.2.1 A jutalmazás formái


Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséret adható:


dicséret (a magatartási - feljegyzési füzetbe)

szaktanári

napközi-vezetői, tanulószoba-vezetői

osztályfőnöki

igazgatói

a kitűnő eredmény rögzítése a bizonyítványban


Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bejegyezni.


A "Jó tanuló - jó sportoló" kitüntetést a testnevelő tanár és a szaktanárok javaslatára az osztályfőnök terjeszti fel.


A tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, emlékjelvénnyel, ajándéktárggyal jutalmazhatók.


A 8. osztályt végzett tanulóink "Kiváló tanuló", "Kiváló sportoló" elismerésben részesülhetnek a tantestület döntése alapján.


Legmagasabb kitüntetés:

A Vörösmarty plakett elnyerése: 8. osztály végén, keresztény normáknak megfelelő emberi magatartás, kiváló tanulmányi és közösségi munka felmutatása esetén az Alapító Okirat szerint.
VII. Hivatalos ügyek intézésének rendje


A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől-péntekig 7 óra 30 perctől 15 óráig.


Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. Az ügyeleti rendről a tanulók a tanévzáró ünnepélyen értesülnek, illetve tájékozódhatnak a főbejáratnál kifüggesztett értesítések alapján.


VIII. A Házirend nyilvánossága


 1. A Házirend kihirdetése a tanuló részére a tanév első osztályfőnöki óráján történik, ahol az osztályfőnök segítséget nyújt az értelmezésben.


 1. Az osztályfőnök köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Házirendről szülői értekezleten év elején.


 1. A tantestületnek tantestületi értekezleten, a felnőtt dolgozóknak munkaértekezleten az igazgató hirdeti ki a Házirendet.


 1. A Házirend nyilvános dokumentum, kötelező oly módon elhelyezni, hogy azt a szülők és tanulók szabadon megtekinthessék. Kifüggesztési helye az osztályterem, az iskolai könyvtár és a tanári szoba.Miskolc, 2012. szeptember 1.


Gáspárné Kiss Mária

igazgatóAz iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat .... év ....hó .....napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

................................................ ................................................

az iskolai diákönkormányzat az iskolai diákönkormányzat képviselője

felnőtt képviselőjeAz iskolai házirendet az iskola tantestülete ....év ....hó .....napján tartott ülésén elfogadta.

................................................

igazgatóAz iskolai házirendet a szülői munkaközösség ....év ....hó .....napján tartott ülésén elfogadta.……………………………….

SZM elnök

A tanulók kötelességeinek s azok betartatásának szabályai különös tekintettel a jobbító szándékú szankcionálásra.


 1. A tanulók kötelességei


 1. Általános szabályok


 1. A tanulónak tiszteletben kell tartania és megfelelő magatartással, viselkedéssel ezt tanúsítania is kell a) az Egyházak, b) magyar hazánk, c) iskolánk-óvodánk szabályait, hagyományait, ünnepeit, egyéb történéseit illetően.

 2. Illő viselkedéssel részt vesz az iskola és az iskola által megkívánt egyházi esemény szertartásain, miséin.

 3. Tisztelettel, udvariasan beszél szüleivel-szüleiről, nevelőivel-nevelőiről, iskola dolgozóival-dolgozóiról, iskolatársaival-iskolatársairól.

 4. Beszédével, viselkedésével iskolában és azon kívül is (beleértve az internetes világot: Facebook, stb.) méltó módon képviseli iskolánkat.

 5. A tanulónak vigyáznia kell környezetének tisztaságára: nem firkálja, rongálja az intézmény különböző felületeit. A szemetet megfelelő helyre, szemetesbe dobja. Pedagógus vagy dolgozó kérésére a szemetet felveszi és a szemetesbe dobja.

 6. Az iskola technikai berendezéseit, egyéb szemléltető eszközeit csak tanári kérésre kezeli, használja.

 7. Akaratlan-gondatlan károkozás esetén, a figyelmeztetésen túl anyagi felelősséget visel.

 8. Tanítási órákon, ünnepélyeken nem fogyaszt rágógumit. Valamint rágógumit nem ragaszt iskolai-templomi bútorra, falra. Kidobására más elfogadható módot talál.

 9. A tájékoztató füzetet, ill. ellenőrző könyvet minden nap elhozza az iskolába.

 10. Felszereléseit az egyes tanítási órákra hiánytalanul elhozza. Amennyiben második alkalommal is hiányos a felszerelés figyelmeztetést kap.

 11. Nem megengedett mobiltelefont használni az iskola területén reggel 8.00 óra után és a tanuló utolsó tanítási órája előtt.

 12. Tanítási órán szigorúan elvárt a tanítási órát nem zavaró magatartás, viselkedés. Engedély nélküli hely-elhagyás, közbekiabálás, apró tárgyakkal való dobálózás, nem engedélyezett evés-ivás, órai csendben nem megengedett beszélgetés figyelmeztetést von maga után.

 13. Iskolánkban nem megengedett a feltűnő-szélsőséges öltözködési stílus. Ugyanígy nem megengedett a testékszer, a körömfestés, a hajfestés, egyéb feltűnést keltő ékszerek viselése.

 14. Szigorúan tilos a trágár beszéd intézményünkben! (Megkülönböztetendő a trágárság a káromkodástól.)

 15. Iskolai-egyházi ünnepélyeken ünnepi ruha viselése kívánatos: lányoknál sötét legalább térdig érő szoknya, fehér galléros blúz és iskolánk nyakkendője, fiúknál sötét hosszú nadrág, fehér ing és iskolánk nyakkendője.

 16. Napraforgó, mogyoró kulturálatlan, szemetelő fogyasztása nem megengedett.

 17. Határozottan elvárt az udvari és épületbeli balesetveszélyes viselkedés elkerülése. Éppen ezért kerülendő a veszélyes rohangálás, csúszkálás, magas helyekről való veszélyes kihajolás és egyéb nevelő által annak ítélt magatartás. Az ebbéli viselkedés figyelmeztetést von maga után.

 18. Illetlen, gusztustalan ezért erősen kerülendő a bármely területen való köpködés.
II. Súlyos szabályok


 1. A szándékos, nagyobb anyagi kárt okozó rongálás akár iskolán belül, akár iskolán kívül súlyos szabályszegésnek minősül. Iskolai Fegyelmi Bizottság elé kerülést eredményez valamint kártérítési felelősség viselését.

 2. A dohányzás, dohányzási kísérlet iskolán belül vagy kívül erősen kerülendő.

 3. Alkohollal, droggal való kapcsolatba kerülés iskolán belül vagy kívül erősen kerülendő.

 4. Trágár, obszcén stílusú képek, hanganyagok telefonon, egyéb technikai eszközökön való tárolása, azok nézegetése erősen kerülendő, mutogatása súlyos szabályszegésnek minősül.

 5. Tájékoztató füzet, ellenőrző könyv szándékos megrongálása, hamisítása erősen kerülendő.

 6. Tiltott önkényuralmi jelképek birtoklása, viselése, mint Magyarország egész területén kerülendő.

 7. Felnőttekkel, nevelőkkel, dolgozókkal való különösen tiszteletlen beszédmód, netalántán fizikai sértés erősen kerülendő. A legszigorúbb eljárást vonja maga után.

 8. Káromkodás (Isten, szentek, egyház nevének trágár szövegkörnyezetben való emlegetése) tilos. A legszigorúbb eljárást vonja maga után.

 9. Iskola területét tanítási időben engedély nélkül elhagyni tilos!

 10. Iskolatárs fizikai bántalmazása, vagy netalántán folyamatos lelki bántalmazása szigorúan tilos. Különösen súlyosbítja a szabályszegést, ha csoportosan követik el. A legszigorúbb büntetés várható ebben az esetben.

 11. Mindenhol, de iskolánkban különösen szigorúan tilos lopni. A legsúlyosabb eljárást vonja maga után.

 12. Valamint minden, a Magyarország területén érvényben lévő törvény megsértése szigorú eljárást von maga után.A szabályok megsértését a fenti pontok valamelyikének a megsértése, ill. a nevelő által annak megítélt kihágásnak az elkövetése jelenti, amelyek általános vagy súlyos mivoltukból fakadóan az alábbi következményeket vonják maguk után.


A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések:


1) Általános szabály megszegése esetén:


 1. Általános szabály megszegése esetén szóbeli figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, aminek rögtön időpont, szabályszegés megnevezése valamint tanuló neve, osztálya írásos rögzítésével (annak ellenére, hogy ez a szóbeli figyelmeztetésnek első látásra ellentmond) nyoma kell, hogy legyen. A tanulóban a figyelmeztetést kiadó pedagógus részéről helyben, vagy rövid időn belül tudatosítani kell, hogy szóbeli figyelmeztetésben részesült. Tanítási nap végén a kiosztott szóbeli figyelmeztetések az illetékes osztályfőnök tudomására hozandók, aki tudomásul veszi, s a meghatározott módon eljár.

 2. Az osztályfőnök a tanulót jó szándékúan figyelmeztetheti, ha már szóbeli figyelmeztetései megszaporodtak, s küszöbön áll a „Fegyelmi Bizottság”-szint.

 3. Négy szóbeli figyelmeztetés után az Iskolai Fegyelmi Bizottság, amely áll az Iskolavezetés egy tagjából (igazgató vagy valamelyik helyettes), osztályfőnökből, figyelmeztetéseket adó szaktanárokból valamint a Diákönkormányzat diák elnökéből ún. első körös fegyelmi megbeszélést folytat az illető tanulóval, amelyről jegyzőkönyv készül. Ennek a megbeszélésnek eredményéről a szülő levélben (vagy más hatékony módon) figyelemfelhívó tájékoztatást kap.

 4. Az Iskolai Fegyelmi Bizottság felállításáért, megszervezéséért az illetékes osztályfőnök felelős.

 5. Újabb négy Általános szabály megszegése esetén az illetékes szülő írásbeli meghívást kap az Iskolai Fegyelmi Bizottság ülésére (ezen az Iskolavezetés részéről már az igazgató vesz részt). A Bizottság megtárgyalja a fegyelmi ügyet s a végén a Bizottság javaslatára az Igazgató indoklással dönt, hogy részesíti-e írásbeli igazgatói figyelmeztetésben a tanulót. Az írásbeli igazgatói figyelmeztetés után négy általános, vagy kettő fajsúlyos szabály megszegése esetén a tanuló az Iskolai Fegyelmi Bizottság fenntartó részéről is jelen lévő ülésén fenntartói és igazgatói mérlegelés után eltanácsolásra, ill. lehetőség szerint elbocsátásra kerül.


2) Súlyos szabály megszegése esetén:


 1. A súlyos szabály szegése nagyon súlyos esemény, s az intézmény legnagyobb fájdalmára szigorú elbírálást igényel.

 2. súlyos szabály megszegése esetén a szülő azonnal írásban (vagy más hatékony módon is) kiértesítésre kerül a szabályszegés tényéről az Iskolai Fegyelmi Bizottság ülése időpontjának, helyszínének pontos megjelölésével, az arra való meghívásával.

 3. Az Iskolai Fegyelmi Bizottság tagjai első körben: szülő, igazgató, osztályfőnök, figyelmeztetést adó nevelő és a Diákönkormányzat vezetője.

 4. Az Iskolai Fegyelmi Bizottság felállításáért, megszervezéséért az illetékes osztályfőnök felelős.

 5. A Bizottsági ülés végén az intézmény igazgatója indoklással, intéssel írásbeli igazgatói figyelmeztetésben részesíti a tanulót. Második súlyos szabály megszegése esetén,( írásbeli igazgatói figyelmeztetés fokozata után) szülő kiértesítésre kerül a tanuló az Iskolai Fegyelmi Bizottság fenntartó részéről is jelen lévő ülésén fenntartói és igazgatói mérlegelés után eltanácsolásra, ill. lehetőség szerint elbocsátásra kerül.


Aktuális pályázatunk

Továbbtanulási tájékoztatók
/Fenntarttónk középiskolái/ Andrássy György, Eger
Bocskai István, Szerencs
Fráter György, Miskolc
V.István, Sátoraljaújhely
Széchenyi István, Jászapáti
Széchenyi István, Mezőkövesd
Széchenyi István, Ózd
Szent Márton, Szikszó
Bercsényi Miklós, Törökszentmiklós
Vak Bottyán János, Gyöngyös


e-Ellenőrző
Heti menü
Jó étvágyat!

Videók
Videó archívum
• Egri Főegyházmegye

• Szent István TV

• Szent István Katolikus Rádió

• Magyar Katolikus Egyház

• Magyar Kurir

• Vatikán

• Fráter Gimnázium

• Jezsuita GimnáziumCsengetési rend
Felső tagozat
0. óra: 700- 745
1. óra: 800- 845
2. óra: 900- 945
3. óra: 955- 1040
Udvari szünet
4. óra: 1100- 1145
5. óra: 1155- 1240
6. óra: 1250- 1335
7. óra: 1400- 1445
8. óra: 1450- 1530

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
A honlapot készítette
A honlapot karbantartja
Minden jog fenntartva © 2013
Ön a


látogatónk