Vörösmarty Iskoláért
Alapítvány

3530 Miskolc, Mádai u. 2.

Magyar Külkereskedelmi
Bank Rt.

10300002-25509898-00003285

Alapítványi adószám:
1840 1396-1-05


Vörösmarty Híradó
A képre kattintva többet megtudhat iskolánk névadójának életéről.

Címünk:
3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2.
(a címre kattintva Google-térképen is megtekinthető)
OM azonosítónk: 201516
E-mail:
info kukac vorosmartykatolikus.hu
titkarsag kukac vorosmartykatolikus.hu
Telefon/fax:
(46) 506 518
(30) 613 72 17
Gazdaságvezető:
(46) 504 881
Óvoda:
(46) 322 928

Ebéd lemondása:
(30) 613 72 05


Csengetési rend
Alsó tagozat

1. óra: 800- 845
2. óra: 900- 945
3. óra: 955- 1040
Udvari szünet
4. óra: 1100- 1145
5. óra: 1155- 1240
6. óra: 1250- 1335
Iskolaotthonos osztályokban:
7. óra: 1335- 1420
8-9. óra: 1430- 1555

A Vörösmarty iskola múltja és jelene

"…Isten segítségével rátalált XIX. századi egyházi kereteire…"
(Írta Ágoston Zsolt igazgatóhelyettes)


Iskolánk alapító- és emlékplakett levele
A 2011 szeptemberében útjára induló Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola jogelődje, a Vörösmarty utcai római katolikus felekezeti iskola -mint a helyi római katolikus plébánia elemi iskolája - az 1870-es években alakult. Az intézmény két épületből állt: az egyik (földszintes) épületrész a Vörösmarty utcai kis piaccal szembeni udvarban épült, a másik a jelenlegi katolikus iskola helyén.

Több évtizedes töretlen fejlődését követően a második világháborút megsínylette az intézmény: közvetlen bombatalálat ugyan nem érte, ám a visszavonuló német és magyar alakulatok, valamint a nyomukban előretörő szovjet hadsereg katonái jelentősen lelakták. A helyreállítás hosszabb időt és minden bizonnyal igen fáradságos munkát vett igénybe, nem egyszer a leendő tantestület tagjainak bevonásával. A piaccal szembeni egykori iskolaépület ugyanakkor elveszítette oktatási funkcióját.


Iskolánk emlékplakettje
1948-ban a felekezeti iskolát államosították. Ezt követően a hatvanas-hetvenes évekig a tantermek száma folyamatosan bővült. Az új – a jelenlegi katolikus általános iskola helyén álló – épület Boros Mária tervei alapján 11 hónap alatt, 1975-76-ban létesült, első tanéve 1976. szeptember 1-jével kezdődött. Az oktatást immár 22 tanteremben folytathatták a tanítók-tanárok.

A hetvenes-nyolcvanas években- délelőtt-délutáni oktatási rendszerben – évfolyamonként hat osztály koptatta a padokat, a kilencvenes évekre létrejött a négyosztályos tagozati forma: egy-egy matematika, angol, testnevelés emelt szintű, valamint egy általános tantervű osztállyal. Az új évszázad első évtizedében már csupán három elsős osztály indulhatott…

2011 májusában közgyűlési határozat döntött az iskola sorsáról: az intézmény fenntartója 2011. szeptember 1-jétől az Egri Főegyházmegye. A Vörösmarty iskola tehát – kiegészülve a mellette található Weöres Sándor Óvodával – Isten segítségével ismét rátalált XIX. századi egyházi kereteire. Mintegy nyolcvanezer miskolci római katolikus ember, megannyi hívő család szívből jövő kívánságával találkozott ez a változás. Hiszen a mai társadalmak, újkori demokráciáink erkölcsi talapzata sérült, szükség van tehát a szilárd, keresztény alapokon nyugvó erkölcsiség képviseletére és kifejtésére. Végezetül semmiképpen ne felejtsük el: az oktatási rendszer kiépítése egyházi alapokon nyugodott Magyarországon, ennek igazságát pedig sem ideológiák, sem személyek, sem történelmi események elhomályosítani nem tudták és nem tudják.


" …Visszatérünk valamihez, Valakihez…"
(Írta Koós Ede atya, érseki biztos)

A Vörösmarty iskola múltjának feltárását, az ezen a területen lévő régi katolikus iskola emlékeinek összeszedegetését feladatunknak tekintjük, s remélhetőleg a jövőben hatékony gyűjtőmunkát tudunk majd azok körében végezni, akiknek valamilyen "relikvia" (akár szellemi, akár materiális) a birtokában van, s szívesen osztja majd meg azokat a miskolci polgárokkal, velünk együtt vallván a régi igazságot: csak annak a közösségnek van jövője, amelyik ismeri múltját, gyökereit.

Iskolánk jelene a XXI. századelő Magyarországának keretei közé illeszthető. A történelem kereke, az emberi sorsot nagyon sokszor irgalmasan jobbítani akaró Gondviselés ajándékul adott lehetősége 2011. szeptember 1-jétől, hogy iskolánk-óvodánk ajtaján-kapuján Jézus "hivatalosan" is beléphetett és a maga isteni szeretetével - szándékosan, nagy erővel nekiveselkedő akadályoztatás nélkül - átitathatja az oktatás-nevelés nehéz, felelősségteljes, ugyanakkor annyi de annyi szép élményt magában hordozó folyamatát.

Annak a majd 600 gyereknek, akiket szüleik ránk bíztak a mindennapokban, az itt dolgozó felnőttek, felnőtt magyarok vagyunk azok, akik hordozzuk a mértéknek, az iránytűnek, a mintának a felelősségtudattól átitatott súlyos szerepét. Szüleik mellett, szüleiken túl, olykor szüleik ellenére-helyett itt tanító tanárokra, tanítókra, itt dolgozó technikai dolgozókra hárul jócskán a feladat: embert faragni belőlük. Embert a mi sajátos, keresztény értelmezésünkben. Iskolánk "múzeumába" helyezve a kipróbált – be nem vált szocialista embertípust, ez év szeptember elsejétől ugyancsak ebbe a múzeumba helyezve a kipróbált – be nem vált kapitalista – liberalista embereszményt, úgy döntöttünk, nem próbálkozunk új emberséget kitalálni akaró teóriákkal, embergyártó "frankeinsteini" kísérletekkel. Nem kipróbálunk, hanem visszatérünk valamihez, Valakihez. Az Emberhez, aki profanitásán túl szakralitást hordoz magán, akinek nemcsak testi, hanem lelki mivolta is fontos, s "aki Istenhez hasonló, megigazult és valóban szent teremtmény". Ez lett a mi régi-új kiindulópontunk, régi-új antropológiánk, pedagógiánk alapja. Az ember Isten képmása és hasonlatossága, anthroposz, felfelé néző ember, aki nincs bezárva az anyagvilág majomketrecébe, s ha lennének bármikor is erők, akik erővel vagy fondorlattal oda be vagy vissza akarnák zárni, azzal számolni kell, hogy az ember onnan mindig kikívánkozik.

A Vörösmarty katolikus iskola-óvoda szellemisége ezt képviseli: az anyagvilág majomketrecéből való kiszabadulást-kiszabadítást, az itt dolgozó-tanuló ember újból "felfelé (is) nézővé" válásának segítését, az ember ismételt "homo religiosus"-szá válása fölötti bábáskodást. Homo religiosus: ez azt jelenti, hogy a hozzánk tartozó ember szép lassan, szabadon, örömmel és szeretettel ismét "oda fogja kötni magát" Alkotójához, Teremtőjéhez, mert rájön arra és megérzi, hogy kinek a képmása, s hogy annyira keresett értelmét és gyökerét hol találja. Történik mindez Miskolcon, a XXI. század hajnalán, a Magyar Katolikus Egyház keretein belül, aki felelősségteljes küldetését sürgetettnek érzi: EMBERRÉ tenni az embert.


Az iskola nevelési filozófiája, pedagógiai célrendszere
Az ember adott biológiai alapokkal születik a világra. Életútja során a nevelés az a tevékenység, amely hozzásegíti, hogy a biológiai meghatározottságból személyiséggé váljon. Hitünk szerint az elfogadás és a szeretet az a két erő, amely előremozdíthatja ezt a folyamatot, amely időről időre újabb lendületet adhat az önmegvalósítás pedagógiájának. Iskolánk nevelési filozófiájában ezt az elvet követi, ezek képezik pedagógiai tevékenységünk alapját. Ennek a nevelési rendszernek egyik, ha nem a legfontosabb alakja: a pedagógus. Nevelt és nevelője személyi kölcsönhatásban egységet alkot és ebben a kölcsönhatásban kiemelt szerepet játszanak a szavakkal csak nehezen megragadható mozzanatok: a hang, a szem, a szavak meggyőző ereje, a pedagógus személyiség egész vertikuma.

Sokféle dolog lehet fontos egy iskolában, az egyik ilyen, hogy a gyerekek azok legyenek, akik: sokfélék, megismételhetetlenek.

Nevelési szemléletünk kifejtésekor megkerülhetetlen a kérdés: változik-e az ember, és ha igen, mitől? Ancsel Éva szavait hívjuk segítségül: " Mégiscsak van valami, amitől változik az ember. Attól, ha van valaki, aki olyannak szereti és fogadja el, amilyen. Pont olyanként. Elálló fülekkel, néha egy kis füllentéssel, egy kis hencegéssel. Nem fognak visszasimulni a fülei, nem fog sokkal kevesebbet füllenteni és hencegni - csak egy kicsivel kevesebbet, egyszóval változni fog."

A XXI. század hajnalán a nevelés dimenziói szükségszerűen kitágulnak. Mindnyájan részei vagyunk helyi közösségeinknek, de a világ nagy közösségének is. Mindkét közösség velünk és főleg tőlünk is olyan, amilyen. A lokálpatriotizmus és globális világlátás kölcsönösen feltételezi egymást, és együtt adja meg nevelési rendszerünk hátterét.

A "Think globally, act locally!" elv, a "Figyeljünk a világra, és lássunk munkához itthon!" gondolat meggyökeresedése közös jövőnk záloga.

Emellett az iskolára, mint az intézményes nevelés színterére számtalan - joggal elvárt - feladattömeg nehezedik. Többfunkciós szervezet. Iskolánk az embernevelés teljessége köré szervezi elvégzendő feladatait. Célrendszerében a személyközpontúság és az európai humanista értékek kapják az elsőbbséget. Úgy érzékeljük, hogy vannak az iskolával szemben teljesen nyilvánvaló, rövid távon sürgető elvárásként jelentkező, magas szintű oktatási-tanítási igények. Ez az iskola képzési funkciójának erősítését feltételezi. Ugyanakkor bár megjelenésében kevésbé nyilvánvalóan de mélyebbről és egyre erősebben jelentkezik az igény az embernevelés, a személyiségfejlesztés teljes vertikuma iránt. Mi tehát ez utóbbit helyezzük pedagógiai célrendszerünk középpontjába, és ezen belül kap szerepet az oktatási - képzési funkció, kiegészülve az ugyancsak hangsúlyos képességfejlesztő funkcióval.

Iskolánk belvárosi jellegének megfelelően a szülők magas fokú iskolázottságának és hasonlóan magas fokú kívánalmainak tett és tesz eleget akkor, amikor gyermekközpontú iskolát épít, az önmegvalósítás termékeny légkörét biztosítja, és az iskolahasználó részéről megnyilvánuló elvárásként oktatási-képzési feladatait is kiemelten kezeli.

Noha a mi intézményünk társadalmi hátterének nem elsősorban jellemzője, mégis egyre kényszerítőbb az igény, hogy az iskola szociális feladatokat is ellásson. E feladatkör bővülésére számítani kell az előttünk álló években.

"Két jó van, mi fölött sorsnak nincs semmi hatalma: Szorgalom és az erény. Földön az, égben ez áld!"
(Vörösmarty Mihály)
Aktuális pályázatunk


e-Ellenőrző
Heti menü
Jó étvágyat!

Videók
Videó archívum
• Egri Főegyházmegye

• Szent István TV

• Szent István Katolikus Rádió

• Magyar Katolikus Egyház

• Magyar Kurir

• Vatikán

• Fráter Gimnázium

• Jezsuita GimnáziumCsengetési rend
Felső tagozat
0. óra: 700- 745
1. óra: 800- 845
2. óra: 900- 945
3. óra: 955- 1040
Udvari szünet
4. óra: 1100- 1145
5. óra: 1155- 1240
6. óra: 1250- 1335
7. óra: 1400- 1445
8. óra: 1450- 1530

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
A honlapot készítette
A honlapot karbantartja
Minden jog fenntartva © 2013
Ön a


látogatónk